Integritetspolicy hos Spobik.se

Allmänkt

Vi på spobiks.se tar hantering av personuppgifter på största allvar. Vi vill att du som kund känner dig trygg när du besöker eller handlar hos oss. Denna integritetspolicy har vi tagit fram för att du ska få en tydlig insikt i hur vi hanterar personuppgifter. Det är därför viktigt att du som besökare och kund läser igenom denna text. Inga personuppgifter kommer att säljas vidare till tredje part.

Personuppgiftsansvarig

Spobik AB (org.nr 559155-6633) är personuppgiftsansvarig för de personuppgiter som behandlas och samlas in i samband med köp på www.spobik.se

Personuppgifter som vi behandlar

Personuppgifter samlas in av flera olika anledningar på www.spobik.se. Nedan listar vi de olika typerna av uppgifter som samlas in i samband med t.ex. köp eller kontoregistrering.

 • – Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgiter (adress, telefonummer, mejladress)
 • IP-nummer
 • Betalningsinformation
 • Kontoinformation (kundnummer, lösenord)
 • Orderinformation
 • Anteckningar från korrespondens i samband med support.

Insamling av personuppgifter

Insamlingen av personuppgifter på spobik.se sker när du registrerar ett konto, när du genomför ett köp, lämnar en produktrecension, kontaktar supporten eller på annat sätt kontaktar oss och lämnar uppgifter. Vi kommer även samla in personuppgifter och samtycke i det fall du önskar att få erbjudande från spobik.se.

Vilka behandlingar kommer ske av dina personuppgifter och varför?

Spobik.se behandlar personuppgifter av flera olika anledningar. Varje behandling har ett eget ändamål som avgör hur personuppgifterna kommer att behandlas. Nedan kan du läsa närmre om de olika behandlingarna och dess syften.

 • Hantera köp: För att kunna hantera en beställning eller ett köp från dig behöver vi dels samla in och lagra uppgifter för att kunna identifiera vem som köper, vad som är köpt samt kommunicera med dig gällande leveranser och supportärenden.
 • Hantera konto på spobik.se: När du skapar ett konto på spobik.se sparas uppgifter som namn, adress, kontaktuppgifter och orderinformation. Syftet med kontot är att underlätta din köpupplevelse så du enkelt kan se status på dina order och få en bra översikt av din orderhistorik.
 • Hantera supportärenden: När du kontaktar oss i supportärenden kan vi komma att samla in uppgifter så som namn, kontaktuppgifter orderinformation och korrenspondans. Syftet med detta är att du ska få en så bra hjälp som möjligt och en hjälp du som kund kan förvänta dig.
 • Marknadsföra produkter och erbjudanden: När du lämnar ditt samtycke för kommunikation gällande erbjudanden och produkter samlar vi in uppgifter om e-postadress och interaktion. Ett samtycke är alltid frivilligt och återkallningsbart. Det är även viktigt för oss att du tycker erbjudanden är intressanta, för att kunna göra dessa så intressanta som möjligt för dig mäter vi interaktionen med erbjudanden så vi alltid kan förbättra upplevelsen.
 • Fullfölja rättsliga förpliktelser: För att vi på spobik.se ska kunna uppfylla krav i lagar eller myndighetsbeslut krävs det att vi samlar in och lagrar vissa personuppgifter vid köp eller beställning. Exempel på detta är bokföringslagen som gör att vi måste spara uppgifter under en viss tid. Om du inte lämnar uppgifter som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra rättsliga förpliktelser vid beställning kan vi komma att neka köpet.

Laglig grund för behandling av dina personuppgifter

För att få behandla personuppgifter behöver varje typ av behandling vila på en laglig grund, nedan följer de lagliga grunder som våra behandlingar vilar på.

 • Fullgörande av avtal: För att vi ska kunna uppylla vår del av det köeavtal som ingås vid ett köp så behöver vi inte bara samla in personuppgifter för att leverera beställda produkter, vi kommer även att behöva lagra dessa uppgifter över tid för att till exempel kunna hantera garantiärenden.
 • Rättslig förpliktelse: Vissa personuppgifter så som betalningsuppgifter eller kontaktuppgifter behöver samlas in för att spobik.se ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser gentemot t.ex. bokföringslagen eller för att kunna återkalla defekta produkter.
 • Berättigat intresse: Denna lagliga grund innebär att det sker en intresseavvägning mellan vårt behov av att hantera dina personuppgifter och ditt intresse att inte få dina uppgifter behandlade. Denna lagliga grund använder vi bland annat i korrespondensen för support ärenden då det är en nödvändighet att spara uppgifter som gör det möjligt att hjälpa kunder i supportfrågor.
 • Samtycke: Om du lämnat ditt samtycke till kommunikation till exempel genom att klicka i rutan för nyhetsbrev i kassan eller genom att anmäla dig på spobik.se används dessa uppgifter för att kunna kommunicera relevanta erbjudanden till dig. Du kan alltid ta tillbaka ditt samtycke genom att avregistrera dig från kommunikation med hjälp av länken i slutet av mailet.

Lagringstider av personuppgifter

Lagringstiden för dina personuppgifter varierar beroende på syftet med behandlingen då detta kan vara avgörande för att vi t.ex. ska kunna uppfylla våra rättsliga åtaganden. Nedan under sammanfattningen av våra personuppgiftsbehandlingar kan du läsa mer om specifika lagringstider. När lagringstiden löpt ut resnas alla personuppgifter från datan vilket gör att den information om t.ex. en order aldrig går att härleda till en person.

Sammanfattning av våra personuppgiftsbehandlingar på spobik.se

Ändamål Laglig grund Personuppgifter Lagringstid och gallring
Hantering av köp/beställning Uppfyllande av avtal
Namn
Kontaktuppgifter
IP-nummer
Personnummer
Betalningsinformation
Orderinformation
Tre år efter leverans om inte garantitiden för den köpta produkten är längre.
Hanta supportärenden Berättigat intresse
Namn
Kontaktuppgifter
Orderinformation
Korrespondens
Tre år efter senaste kontakten i ärendet om inte garantitiden för den köpta produkten är längre.
Fullfölja rättsliga förpliktelser gällande bokföringskrav och produktansvar. Rättslig förpliktelse
Namn
Kontaktuppgifter
Orderinformation
Betalinformation
Korrespondens
Så länge vi enligt lag är skyldiga att spara uppgifterna.
Marknadsföra produkter och erbjudanden. Samtycke
Kontaktuppgifter
Användargenererad data, t.ex. klick och besök
När samtycket återkallas eller två år efter senaste interaktionen.
Hantera konto på spobik.se & medlemskap i kundklubben. Berättigat intresse
Namn
Kontaktuppgifter
Orderinformation
Tre år efter senaste lagda ordern om inte garantitiden för den köpta produkten är längre. Ett år utan aktivitet om inga order är lagda kopplade till kontot.


Vilka som kan få del av dina personuppgifter

 • Mottagare av personuppgifter där mottagaren är personuppgiftsbiträde: I vissa fall är det nödvändigt, för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och fullfölja våra åtaganden, att vi delar dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden till oss. Ett personuppgiftsbiträde hanterar data eller information på vårt uppdrag och endast enligt våra instruktioner. De företag som är personuppgiftsbiträde åt oss är framförallt IT-leverantörer som hanterar serverdrift åt oss men även företag som levererar tjänster för marknadskommunikation. Den hanteringen är enbart på uppdrag av oss. Det kan t.ex. vara att distribuera ett mail eller att lagra din mailadress på en server.
 • Motagare av personuppgifter där mottagaren är personuppgiftsansvarig: Vi lämnar ut personuppgifter till mottagare som är självständiga personuppgiftsansvariga för att till exempel kunna fullfölja våra rättsliga förpliktelser eller för att uppfylla köpeavtalet vid en leverans. En mottagare av personuppgifter som är självständig personuppgiftsansvarig innebär att vi inte kan styra hur mottagaren behandlar uppgifterna utan det sker enligt deras integritetspolicy. Nedan listas mottagare som vi delar personuppgifter med och som är självständiga personuppgiftsansvariga.
 • Myndigheter: I de fall då vi är tvungna enligt lag eller om det finns misstanke om brott kan vi komma att lämna ut personuppgifter till statliga myndigheter så som polis eller skatteverket.
 • I samband med köp lämnas den information som behövs för den valda betalmetoden, till exempel personnummer och/eller kontouppgifter. Vi använder oss av externa betalningsleverantörer som tydligt framgår vid köptillfället, som hanterar alla våra betalningar och vi lagrar därför aldrig några av dina betalningsuppgifter i våra system. Här kan du läsa mer om hur SVEA behandlar dina personuppgifter.
 • Frakt: För att kunna leverera din beställning anlitar vi fraktbolaget Bring, DHL.

Vart lagras dina uppgifter

Personuppgifter som spobik.se lagrar och hanterar kommer främst ske inom EU/EES. I vissa fall har vi samarbetspartners som finns utanför EU/EES och i dessa fall kommer vi att vidta de åtgärder som krävs för att dina personuppgifter överförs och hanteras med samma skydd som inom EU/EES.

Kundklubb

Medlemskapet i Spobiks kundklubb är kostnadsfritt och gäller i samtliga Spobiks butiker och på spobik.se. För att bli medlem måste du ha fyllt 18 år. Medlemskapet är personligt och får ej överlåtas till någon annan.

Förmåner, erbjudande och kommunikation. Är du medlem i Spobiks kundklubb får du personligt anpassad kommunikation med såväl personliga som generella förmåner och medlemserbjudanden. Du får även anpassade nyheter. Vi kommunicerar vanligtvis med dig via e-post eller SMS. Ibland även via annonsering på externa webbsidor såsom t.ex. Facebook. Du kan alltid avregistrera dig för en kommunikationskanal i de utskick vi gör. Spobik kan när som helst ändra förmånerna som erbjuds via Kundklubben. Spobik kan även ändra medlemsvillkoren. När villkorsändringar sker publiceras det på spobik.se

Giltighet. Ditt medlemskap på Spobik gäller tillsvidare. Du kan när som helst avregistrera eller säga upp ditt medlemskap. Antingen via den kommunikationskanal vi senast kontaktat dig genom eller via vår kundservice. kundservice@spobik.se. Har du inte köpt något, tagit del av en förmån via vår kundklubb eller varit aktiv via våra kommunikationskanaler kommer ditt medlemskap automatisk avslutas efter 36 månader av inaktivitet. Vid avslutat medlemskap kommer dina uppgifter att raderas i enlighet med integritetspolicyn. Spobik erhåller sig rätten att säga upp ett medlemskap med 30 dagars uppsägningstid.

Dina rättigheter

 • Rätt till tillgång. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter om dig vi behandlar. För att få en kopia på dina uppgifter ett så kallat registerutdrag kontaktar du kundservice@spobik.se. För att kunna lämna ut uppgifter till dig kan vi komma att be om kompletterande uppgifter för att vara säkra på att vi lämnar ut uppgifter till rätt person.
 • Rätt till rättelse. Du har alltid rätt att begära att vi rättar eventuellt felaktiga uppgifter som behandlas.
 • Rätt till radering. Du har alltid rätt att begära att dina uppgifter raderas. Vi kommer då radera alla de uppgifter som vi inte har ett legalt krav på att spara.
 • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas vilket innebär att endast behandling med vissa ändamål
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid, enligt lag, rätt att invända mot vissa typer av behandlingar av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot behandling av personuppgifter där den lagliga grund på vilken vi stödjer behandlingen är berättigat intresse. Invänder du mot vår intresseavägning med specifika skäl kommer vi göra en ny bedömning. Du kan när som helst lämna en invändning utan att uppge några skäl när det gäller kommunikation med marknadsföringssyften.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia på peronuppgifter som rör dig och få dessa levererade till dig eller annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat format. Dock omfattar denna rätt endast personuppgifter som du själv lämnat till spobik.se och som vi behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelser.
 • Klagomål. Tycker du att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontaktar du oss på kundservice@spobik.se. Du har även alltid rätt att lämna in ett klagmål till Datainspektionen som är ansvarig myndighet för personuppgiftsbehandling.

Uppgifter om den utrustning du använder vid besök av vår webbplats, såsom IP-adress, din enhet, operativsystem samt webbläsare och version.

Hur vi skyddar din information

Vi tar säkerhet på största allvar och det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. För att säkerställa att dina uppgifter är skyddade har spobik.se vidtagit nödvändiga åtgärder. Bland annat har endast behörig personal tillgång till personuppgifter de behöver för att utföra vissa arbetsuppgifter. Alla personuppgifter lagras bakom brandväggar och vi tillämpar krypterad dataöverföring för uppgifter du till exempel lämnar vid en beställning.

Kontakt

Om du har några frågor gällande vår integritetspolicy eller frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter så tveka inte att höra av dig till kundservice@spobik.se